Vsebina

Motiviranje zaposlenih za izobraževanja

Načrt izobraževanja

Postopki ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc

Poglobljena svetovalna podpora (spremljanje doseganja ciljev)

Evalvacijsko srečanje